Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Uprawnienia zawodowe

START » Regulacje prawne » Uprawnienia zawodowe

Informację opublikowano: 30.10.2005 | Aktualizacja: 08.11.2005
Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Niniejszy program został zatwierdzony przez GINB pismem z dnia 14.07.2003

Załącznik nr 10 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego

I. Postanowienia ogólne

 1. Egzamin przeprowadza okręgowa komisja kwalifikacyjna w zespole egzaminacyjnym (zespołach egzaminacyjnych) wyznaczonym w trybie określonym Uchwałą nr 12 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie: Regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów RP.
 2. Zasady prowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 oraz z 2002 r. Nr 134, poz. 1130), oraz w uchwalonym przez Krajową Radę Izby Architektów RP Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 3. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu oraz z części ustnej.
 4. Zestawy pytań egzaminacyjnych Krajowa Komisja Kwalifikacyjna opracowuje i przekazuje na trzy dni przed terminem egzaminu w zalakowanych kopertach okręgowym komisjom kwalifikacyjnym. Otwarcie kopert następuje dopiero w trakcie egzaminu w obecności zainteresowanych z odnotowaniem w protokole nienaruszenia do tego momentu pieczęci lakowej.
 5. Egzamin pisemny ma formę testu i polega na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi.
 6. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania oraz na pytania zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z odbytą praktyką w oparciu o przedstawione przez egzaminowanego na żądanie okręgowej komisji kwalifikacyjnej prace projektowe wykonane w ramach praktyki.
 7. Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami, określa Załącznik A do niniejszego Programu.
 8. Wykaz Polskich Norm z zakresu projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi normami, określa Załącznik B do niniejszego Programu.

II. Przebieg egzaminu

 1. Egzamin pisemny
  1. Architekci dopuszczeni do egzaminu pisemnego w danym dniu, przed przystąpieniem do egzaminu legitymują się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości ze zdjęciem oraz okazują dowód wpłaty/przelewu drugiej raty opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
  2. Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, w którym osoba egzaminowana zaznacza właściwą odpowiedź na każde z pytań zestawu.
  3. Ustala się zestaw 60 pytań egzaminacyjnych, w tym:
   1. 36 pytań z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną,
   2. 6 pytań z Kodeksu postępowania administracyjnego (dział pierwszy i drugi),
   3. 15 pytań z ustaw i rozporządzeń z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną,
   4. 3 pytania z zakresu innych aktów prawnych.
  4. Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 2 godziny.
  5. Pytania testowe do egzaminu na uprawnienia budowlane dla osoby, na którą nałożono karę zawierającą obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej ustala się jak w pkt. 3.
  6. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 pytań kwalifikuje kandydata do przystąpienia do części ustnej egzaminu.
  7. Zakwalifikowanie się do części ustnej zostaje ogłoszone po zakończeniu egzaminu pisemnego, po czym następuje egzamin ustny.
 2. Egzamin ustny
  1. Egzamin polega na ustnej odpowiedzi na pytania wylosowane oraz zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z odbytą praktyką, w oparciu o opracowania projektowe ustalone przez zespół kwalifikacyjny i przedstawione przez egzaminowanego.
  2. Czas trwania egzaminu wynosi od 30 - 45 minut plus 20 minut na przygotowanie.
  3. Ustala się 5 pytań, w tym:
   1. 4 pytania do wylosowania, z tego:
    • 2 pytania dotyczące praktycznego stosowania Polskich Norm w projektowaniu z zakresu specjalności architektonicznej,
    • 2 pytania dotyczące ustawy - Prawo budowlane lub aktów wykonawczych,
   2. 1 pytanie zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową, w zakresie praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy jej wykonywaniu.
  4. Pytania ustne do egzaminu na uprawnienia budowlane dla osoby, na którą nałożono karę zawierającą obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej ustala się jak w pkt. 3.
  5. Podczas egzaminu ustnego egzaminowany może się posługiwać tekstami Polskich Norm i wymaganych aktów prawnych.
  6. W przypadku odpowiedzi niepełnej egzaminowanemu można zadać jedno pytanie pomocnicze.
  7. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania, przy czym dopuszcza się zaliczenie egzaminu przy jednej odpowiedzi niepełnej.
  8. Po wyczerpaniu pytań i odpowiedzi zespół egzaminacyjny dokonuje oceny egzaminu ustnego, a w przypadku, gdy oceny nie można ustalić większością głosów, decyduje głos przewodniczącego zespołu.
 3. Podsumowanie egzaminu następuje bez udziału osoby egzaminowanej i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminującego. Protokół zawiera między innymi wynik rozwiązania testu oraz treść pytań stawianych egzaminowanemu.
 4. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza wyniki, a w razie negatywnego wyniku egzaminu, podaje zainteresowanemu termin, po upływie którego może on ponownie przystąpić do egzaminu; termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.
 5. Protokół z egzaminu stanowi podstawę do wydania przez okręgową komisję kwalifikacyjną decyzji o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień budowlanych.

Jerzy Szczepanik-Dzikowski
Sekretarz Krajowej Rady

Kazimierz Ferenc
Prezes Krajowej Rady

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka