Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Informacje

START » Informacje » Informacje

Informację opublikowano: 31.10.2005 | Aktualizacja: 31.10.2005
Zmiany w ustawie prawo budowlane

Wkrótce wchodzą w życie zmiany w ustawie prawo budowlane. Najistotniejsza z nich, z punktu widzenia funkcjonowania zawodu architekta oraz Izby Architektów RP, polega na wymaganiu tytułu magistra inżyniera architekta od osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektoniczno budowlanej.

Art. 14 ust. 3 pkt 1) ujmuje to następująco:

Uzyskanie uprawnień budowlanych (...)wymaga:

 1. do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:
  1. ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
  2. odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
  3. odbycia rocznej praktyki na budowie;

Równocześnie utrzymano uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie, które mogą być przyznane osobom spełniającym, zgodnie z brzmieniem Art. 14 ust. 3 pkt 2) następujące wymagania:

 1. a. ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
 2. odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia rocznej praktyki na budowie;

Ustawa zmienia także nieco wymagania stawiane rzeczoznawcom. Art. 15 ust 1 i 2 otrzymały brzmienie:

 1. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:
  1. korzysta w pełni z praw publicznych;
  2. posiada:
   1. tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
   2. uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
   3. co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
   4. znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.
 2. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa.

Ustawa wprowadza także nową regulację, pozwalającą na nadanie tytułu rzeczoznawcy osobom nie spełniającym wymagań wykształcenia lub posiadania uprawnień. Art. 15 ust. 3 brzmi:

 1. Właściwy organ samorządu zawodowego może również nadać tytuł rzeczoznawcy osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlanymi.

Ten nieprecyzyjny zapis spowoduje zapewne szereg wątpliwości i trudności interpretacyjnych. Rozporządzenie ministra właściwego, które zgodnie z dotychczasowym i nie zmienionym brzmieniem Art. 16 ust 1, określa rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz szereg wymagań związanych z trybem dokumentowania wymagań i udzielaniem uprawnień, nie rozwieje zapewne tych wątpliwości pomimo ustawowego doprecyzowania jego treści w nowym ustępie 1a:

1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności uregulować sprawy:

 1. sposobu dokumentowania posiadanego wykształcenia i kwalifikowania wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne,
 2. sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki,
 3. sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane,
 4. ustalania wysokości odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. ustalania wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
 6. sposobu stwierdzania przygotowania zawodowego oraz uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanej,
 7. ograniczania zakresu uprawnień budowlanych,
 8. określania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych, w taki sposób, aby mając na względzie zachowanie interesu osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, rozporządzenie nie stwarzało problemów interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce.

Zmiany ustawy likwidują też elewację, jako istotny element zatwierdzonego projektu, nie wymieniając jej na liście istotnych zmian w Art. 36a ust.5 pkt 2, gdzie wśród charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, wymienia się jedynie powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji.

Równocześnie rozszerzono uprawnienia projektanta odnośnie kwalifikacji odstąpienia od zatwierdzonego projektu i oceny zmian jako istotnych lub nieistotnych, poprzez zapis ust. 6 w wyżej powołanym artykule, który brzmi:

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.

Zmiany ustawy obejmują także szereg innych korekt i nowych zapisów o mniej istotnym charakterze z punktu widzenia codziennego uprawiania naszego zawodu.

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka