Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Informacje

START » Informacje » Informacje

Informację opublikowano: 09.03.2006 | Aktualizacja: 09.03.2006
Nagrody Ministra Transportu i Budownictwa

MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Sekretarz Stanu
Piotr Styczeń

BR2-7061-3/06

Warszawa, dnia 19 stycznia 2006 r.

Uprzejmie informuje, iż wzorem lat poprzednich, w roku 2006 przyznane będą nagrody Ministra Transportu i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii.
W załączeniu przesyłam "Regulamin zgłaszania wniosków w sprawie przyznania nagród Ministra Transportu i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii", celem rozpropagowania wśród zainteresowanych.

Wnioski można składać osobiście w Departamencie Rynku Budowlanego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa ul. Wspólna 2, pok. 1070 tel.: 661-81-89 lub przesyłać pocztą na adres: Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Departament Rynku Budowlanego ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa w terminie do 28 kwietnia 2006 roku.

Załącznik
do pisma nr BR2-7061-3/06

REGULAMIN
zgłaszania wniosków w sprawie przyznania nagród Ministra Transportu i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji j kartografii.

§ 1

 1. Do nagród mogą być zgłaszane osiągnięcia oryginalne, odkrywcze, charakteryzujące się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi oraz przyczyniające się w istotny sposób dc zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych w dziedzinach:
  1. architektury i budownictwa
   1. projekty zrealizowanych obiektów budowlanych: budynków, budowli i ich zespołów - nowo wznoszonvch i modernizowanych,
   2. projekty zastosowane w praktyce budowlanej:
    • rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych,
    • rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i utylizacji odpadów, ciepłownictwa oraz komunikacji,
    • systemów organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i innych,
  2. planowania przestrzennego i urbanistyki
   1. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
   2. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
   3. plany zagospodarowania przestrzennego województw,
    • uchwalone i opublikowane,
   4. analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu i zagadnień jego rozwoju,
   5. analizy i studia o charakterze transgranicznym z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granicy Polski,
    • przyjęte przez zamawiającego.
  3. geodezji i kartografii - technologie i techniki geodezyjne i kartograficzne zastosowane w praktyce,
  4. prac naukowo-badawczych, metodologicznych, analitycznych, programowych - z dziedzin wymienionych w pkt. 1 - 3.
 2. Nagrody przyznaje Minister Transportu i Budownictwa na wniosek Komisji Nagród.
 3. Nagrody - I, II, III stopnia - przyznawane w formie dyplomu i nagrody pieniężnej, przeznaczone są zarówno dla obywateli polskich jak i innych państw

§ 2

 1. Wnioski mogą zgłaszać twórcy osiągnięć, jednostki organizacyjne i instytucje oraz osoby fizyczne i prawne związane z powstawaniem bądź wykorzystywaniem zgłoszonego do nagrody osiągnięcia.
 2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do nagrody jest jej wdrożenie (wykorzystanie w praktyce). Termin jaki upłynął od wykonania, uchwalenia lub wdrożenia nie może przekraczać 3 lat.
 3. Praca zgłoszona do nagrody w latach poprzednich, w odniesieniu do której decyzja o nagrodzeniu została odroczona, może być zgłoszona ponownie w obowiązującym trybiei terminie.
 4. Praca nie zakwalifikowana do nagrody w larach poprzednich nie może być ponownie zgłoszona.

§ 3

 1. Wniosek powinien zawierać następujące dane oraz informacje:
  1. dane identyfikujące zgłaszającego wniosek,
  2. zgodę autora pracy na zgłoszenie wniosku (jeśli zgłoszenia dokonuje osoba trzecia),
  3. nazwę (tytuł) osiągnięcia,
  4. charakterystykę opisową ze wskazaniem na czym polega twórczy charakter osiągnięcia; w przypadku, gdy jest to możliwe i zgodne z naturą osiągnięcia, pożądane jest podanie informacji o efektach wymiernych jego wdrożenia (zastosowania w praktyce),
  5. rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające ocenę osiągnięcia,
  6. termin wykonania pracy lub wdrożenia, przy czym dla projektów zrealizowanych obiektów jako termin wdrożenia przyjmuje się datę oddania obiektu do użytkowania,
  7. opinię użytkownika, odnośnie użytkowania lub eksploatacji przedmiotu pracy /dot. § 1 pkt 1 i 3/, a w przypadku prac wymienionych:
   1. w § 1 pkt 2 - opinię specjalistyczną lub opinię Gminnej, Powiatowej, Wojewódzkiej lub Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
   2. w § 1 pkt 4 - opinię zleceniodawcy i co najmniej dwie recenzje,
  8. dane personalne twórcy, a w przypadku prac zespołowych dane każdego członka zespołu.
   1. imię i nazwisko, zawód, tytuł lub stopień naukowy,
   2. nazwę (w pełnym brzmieniu) i adres firmy, w której opracowano zgłoszony projekt,
  9. propozycję procentowego udziału poszczególnych członków zespołu w ewentualnej nagrodzie (indywidualny udział nie może być mniejszy niż 7%) - w przypadku nagrody zespołowej.
  10. potwierdzenie danych wymienionych w pkt. 9 przez kierującego zespołem autorskim i wszystkich członków zespołu, a także kierownika jednostki, organizacyjnej (lub kierownika jednostki wiodącej w przypadku kilku jednostek współdziałających) zakładu, w którym zrealizowano pracę,
  11. spis załączników,
 2. O zamiarze zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody należy" poinformować kierownika jednostki, w której zrealizowano osiągnięcie.
 3. Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w 1 egzemplarzu.
 4. W razie potrzeby Komisja Nagród może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i materiały.
  1. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie o decyzji podjętej przez Ministra Transportu i Budownictwa.
  2. Ministerstwo Transportu i Budownictwa zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów badań naukowych i publikacji,
  3. Opracowania, po rozpatrzeniu przez Komisję Nagród, zostaną zwrócone Wnioskodawcom.
 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka