Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

04.01.2019 Opłaty w roku 2019
Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2019.
więcej »

02.01.2019 Terminy egzaminów i opłaty na 2019r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2019.
więcej »

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Informacje

START » Informacje » Informacje

Informację opublikowano: 08.08.2018 | Aktualizacja: 08.08.2018
RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Izba Architektów RP w tym Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Architektów RP w tym Krajowa Izba Architektów RP oraz Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP z siedzibą w Szczecinie (zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl) działające na podstawie ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 1725) oraz Statutu Izby Architektów RP, przyjętego uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r.,

 1. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, wykonywania lub egzekucji zobowiązań wynikających z umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem, z którym Izba Architektów RP oraz Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP zamierza zawrzeć lub zawarła umowę;
 2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
 3. przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko w tym imię lub nazwisko w firmie osoby fizycznej, adres e-mail, nr telefonu, NIP;
 4. dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
 5. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Izba Architektów RP oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;
 6. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 7. informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
 9. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Izba Architektów RP w tym Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;
 10. dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
 11. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
 12. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: rodo@izbaarchitektow.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych Krajowa Izba Architektów RP ul. Stawki 2a 00-193 Warszawa.

Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, NIP: 5252228219 (dalej: IARP). Współadministratorem zbioru danych jest właściwa dla Państwa terytorialnie Okręgowa Izba Architektów (dalej: Izba Okręgowa). Wykaz danych adresowych i kontaktowych Izb Okręgowych opublikowany został na stronie internetowej Izby Krajowej: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=33.
 2. Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione dobrowolnie w związku z członkostwem lub ubieganiem się o członkostwo w IARP. Zakres przetwarzanych danych wynika z treści Statutu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Między innymi przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, zdjęcie, dane adresowe, informacje o wykształceniu, oraz informacje o przebiegu wykonywania zawodu.
 3. Możliwe jest przetwarzanie przez IARP oraz właściwą Izbę Okręgową Państwa danych szczególnych kategorii: danych o stanie zdrowia, podanych przez Państwa dobrowolnie w związku z ubieganiem się o skorzystanie z którejś z form wsparcia oferowanej przez IARP lub Izbę Okręgową jak również informacji o wyrokach karnych – przekazane nam bezpośrednio przez sąd powszechny (np. informację o prawomocnym zakazie wykonywania zawodu architekta).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji obowiązków ustawowych oraz statutowych przez IARP oraz Izbę Okręgową;
  2. przekazywania Państwu informacji na temat aktywności i funkcjonowania samorządu;
  3. wydawania czasopism Izbowych oraz innych publikacji, w tym pisma „Zawód:Architekt” oraz newsletterów;
  4. tworzenia statystyk, zestawień, podsumowań jak i w celach historycznych i archiwalnych.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy państwowe i organy administracji publicznej (np. GUNB, sądy), poczta polska oraz firmy kurierskie – na potrzeby wysyłki korespondencji jak również inne instytucje lub firmy realizujące z naszego upoważnienia zadania wymagające dostępu do niektórych z Państwa danych osobowych.
 6. IARP w związku z realizacją ustawowego obowiązku prowadzenia rejestru architektów i nadzoru nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego wymagającego możliwości weryfikacji uprawnień architektów, w interesie publicznym prowadzi i upublicznia na swoich stronach internetowych rejestr wszystkich osób, posiadających uprawnienia architekta. W rejestrze ujawniane i upubliczniane są następujące dane: imię i nazwisko architekta, numer wpisu, nazwa Izby Okręgowej, do której przynależy architekt. Rejestr dostępny jest na stronie IARP: https://extranet.iarp.pl/lista/ jak również na stronach Izb Okręgowych w zakresie ich właściwości terytorialnej.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W określeniu do danych podanych przez Państwa dobrowolnie w związku z bieżącą działalnością Izby (np. publikacji prasowych, udziału w Organach IARP lub Izb Okręgowych, korzystania z różnych form wsparcia) podstawą przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda.
 8. W ramach naszych działań jako administratora Państwa danych możliwe jest przekazanie niektórych z tych danych za granicę – w tym poza terytorium Unii Europejskiej. Takie działanie podejmowane jest z Państwa inicjatywy i na Państwa wniosek i wiąże się z procesem potwierdzania uprawnień do wykonywania zawodu architekta.
 9. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez IARP wieczyście. Wiąże się to z koniecznością zachowania danych dla celów historycznych, statystycznych oraz umożliwienia Państwu możliwości ewentualnego kontynuowania członkostwa w IARP i zachowania ciągłości historii wykonywania zawodu, co wiąże się z realizacją ustawowego obowiązku pełnienia nadzoru nad wykonywaniem zawodu architekta.
 10. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dyspozycja taka nie będzie skuteczna wobec danych, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu IARP albo Izby Okręgowej.
 11. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do ubiegania się o członkostwo w IARP.
 13. Ani IARP, ani Izba Okręgowa, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Załączniki (2 dokumenty):
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka