Facebook
przyjmowanie_czlonkow.
Dodano: 15 maj 2020 | Aktualizacja: 08 lip 2020 11:57:55 Przyjmowanie członków

Przyjmowanie członków

Członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów mogą zostać osoby które spełniają wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 - tekst jednolity), w szczególności::

 1. są architektami, posiadającymi tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta,
 2. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w Prawie Budowlanym,
 3. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, uzyskane przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane,
 4. są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury i posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych oraz zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wpis na listę członkowską składa się z następujących procedur:

 1. złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami,
 2. pozytywna weryfikacja wniosku o wpis na listę członków ZPOIAR,
 3. podjęcie uchwały o wpisie na listę członków przez Radę Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
 4. wniesienie opłaty.

Do wniosku o przyjęcie do ZPOIA RP (formularz dostępny do pobrania) należy:

 1. dołączyć oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. okazać dowód osobisty,
 3. dołączyć dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka,

 4. dołączyć decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (do projektowania, do kierowania robotami - bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym)/

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale lub kopii - pod warunkiem okazania oryginałów dokumentów.

Członek izby ma prawo do:

 1. wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień,

 2. korzystania z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

 3. korzystania z ochrony i pomocy prawnej Izby,

 4. korzystania z działalności samopomocowej,

 5. zaskarżania uchwał okręgowej izby do właściwych organów Krajowej Izby, a uchwałę Krajowej Izby do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 6. używania w działalności zawodowej tytułu: Architekt IARP.

Członek izby jest obowiązany:

 1. przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej,
 2. przestrzegać zasad etyki zawodowej,
 3. stosować się do uchwał organów izby,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie,
 5. ubezpieczać się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 6. posługiwać się numerem wpisu na listę danej izby okręgowej przy czynnościach zawodowych.

Skreślenie z listy członków Izby następuje w wypadku:

 1. złożenia przez członka wniosku w swojej sprawie o skreślenie,

 2. orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych,

 3. orzeczenia kary o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 4. śmierci członka,
 5. nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.

Zawieszenie w prawach członkowskich

 1. orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane,
 2. orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby,
 3. nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 4. wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub czynności urbanisty.

Załączniki:

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.