Facebook
polityka_prywatnosci.
Dodano: 25 kwi 2020 | Aktualizacja: 19 maj 2020 11:25:16 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, NIP: 5252228219 (dalej: IARP). Współadministratorem zbioru danych jest właściwa dla Państwa terytorialnie Okręgowa Izba Architektów (dalej: Izba Okręgowa). Wykaz danych adresowych i kontaktowych Izb Okręgowych opublikowany został na stronie internetowej Izby Krajowej: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=33.
 2. Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione dobrowolnie w związku z członkostwem lub ubieganiem się o członkostwo w IARP. Zakres przetwarzanych danych wynika z treści Statutu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Między innymi przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, zdjęcie, dane adresowe, informacje o wykształceniu, oraz informacje o przebiegu wykonywania zawodu.
 3. Możliwe jest przetwarzanie przez IARP oraz właściwą Izbę Okręgową Państwa danych szczególnych kategorii: danych o stanie zdrowia, podanych przez Państwa dobrowolnie w związku z ubieganiem się o skorzystanie z którejś z form wsparcia oferowanej przez IARP lub Izbę Okręgową jak również informacji o wyrokach karnych – przekazane nam bezpośrednio przez sąd powszechny (np. informację o prawomocnym zakazie wykonywania zawodu architekta).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji obowiązków ustawowych oraz statutowych przez IARP oraz Izbę Okręgową;
  2. przekazywania Państwu informacji na temat aktywności i funkcjonowania samorządu;
  3. wydawania czasopism Izbowych oraz innych publikacji, w tym pisma „Zawód:Architekt” oraz newsletterów;
  4. tworzenia statystyk, zestawień, podsumowań jak i w celach historycznych i archiwalnych.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy państwowe i organy administracji publicznej (np. GUNB, sądy), poczta polska oraz firmy kurierskie – na potrzeby wysyłki korespondencji jak również inne instytucje lub firmy realizujące z naszego upoważnienia zadania wymagające dostępu do niektórych z Państwa danych osobowych.
 6. IARP w związku z realizacją ustawowego obowiązku prowadzenia rejestru architektów i nadzoru nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego wymagającego możliwości weryfikacji uprawnień architektów, w interesie publicznym prowadzi i upublicznia na swoich stronach internetowych rejestr wszystkich osób, posiadających uprawnienia architekta. W rejestrze ujawniane i upubliczniane są następujące dane: imię i nazwisko architekta, numer wpisu, nazwa Izby Okręgowej, do której przynależy architekt. Rejestr dostępny jest na stronie IARP: https://extranet.iarp.pl/lista/ jak również na stronach Izb Okręgowych w zakresie ich właściwości terytorialnej.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W określeniu do danych podanych przez Państwa dobrowolnie w związku z bieżącą działalnością Izby (np. publikacji prasowych, udziału w Organach IARP lub Izb Okręgowych, korzystania z różnych form wsparcia) podstawą przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda.
 8. W ramach naszych działań jako administratora Państwa danych możliwe jest przekazanie niektórych z tych danych za granicę – w tym poza terytorium Unii Europejskiej. Takie działanie podejmowane jest z Państwa inicjatywy i na Państwa wniosek i wiąże się z procesem potwierdzania uprawnień do wykonywania zawodu architekta.
 9. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez IARP wieczyście. Wiąże się to z koniecznością zachowania danych dla celów historycznych, statystycznych oraz umożliwienia Państwu możliwości ewentualnego kontynuowania członkostwa w IARP i zachowania ciągłości historii wykonywania zawodu, co wiąże się z realizacją ustawowego obowiązku pełnienia nadzoru nadwykonywaniem zawodu architekta.
 10. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dyspozycja taka nie będzie skuteczna wobec danych, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu IARP albo Izby Okręgowej.
 11. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do ubiegania się o członkostwo w IARP.
 13. Ani IARP, ani Izba Okręgowa, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.